අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම ආයතන කටයුතු හා පරිපාලන කටයුතු සිදුකිරිම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වලට අදාල ආයතන කටයුතු හා අනෙකුත් සම්බන්ධිකරණ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන වල විනය සම්බන්ධ රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරිම.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන වල විවිධ කාර්යයන් හා සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු.

සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

b dumy new 

කේ.ඩබ්.පී.දයාරත්න මහත්මිය

අතිරේක ලේකම්(පාලන)

 

 

දුරකථන : +94 112 862 506

ෆැක්ස් : +94 112 863 873

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 b dumy new

පී. එදිරිසිංහ මහත්මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)

 

දුරකථන : +94 112 877 002

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b dumy new

එන්.ජී.පී.ජී.සමරවික්‍රම මහත්මිය

සහකාර ලේකම්(ආයතන)

දුරකථන : +94 112 888259

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b dumy new

ජේ.එම්. දිසානායක මහත්මිය

සහකාර ලේකම්(පාලන)

දුරකථන : +94 112 861 232 

ෆැක්ස් : +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b dumy new

එම්.ඒ.වී. අජන්ත ගාමිණි මහතා

පරිපාලන නිළධාරි

දුරකථන : +94 112 871 710 

ෆැක්ස් :  +94 112 887 909

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

Mr. W.M.K.P.S.R.Fernando
Additional Secretary (Technical) 

Telephone :+94 0112 877508 / +94 112 2864770 (Ext - 1821)
Fax +94 112 869 639
E-mail :

 


Mrs. M.Y.S. Fernando
Assistant Director (Information & Communication Technology)

Telephone :+94 0112 877508 / +94 112 2864770 (Ext - 1843)
Fax +94 112 869 639
E-mail : iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අංශයේ කාර්යභාරය

 • අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන්  වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම හා අදාල ආයතන වෙත එය ඉදිරිපත් කිරීම.

 • වාර්ෂික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍ර‍ගතිය අධීක්ෂණය කිරීම හා අදාල ආයතන වෙත  ඒ පිළිබඳව වාර්තා කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ  ආයතනවල සැලසුම්, මෙහෙයුම් හා ප්‍ර‍ගති සමාලෝචන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

 • අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතන විසින් ජාතික ක්‍ර‍මසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ව්‍යාපෘති යෝජනා පිළිබඳ අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.

 • අයවැය විවාදය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍ර‍ගති වාර්තාව සකස් කිරීම.

 

සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු 

 1

කේ.එස්. මුර මුදලිගේ මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 

 

දුරකථන: +9411-12862368

ෆැක්ස් : 0112863019

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

අයි.කේ.ඩබ්ලිව්.එන්. වික්‍රමරත්න මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 

දුරකථන: 0114328397

ෆැක්ස් : +94 112 863 019

විද්‍යුත් තැපෑල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

13 

ඒන්.ජී.ටී. පෙරේරා මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකතන: 01122869547
ෆැක්ස්: 0112863019
විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This section is under construction

ඉඩම් අංශයේ කාර්යයන්

අංශයේ කාර්යභාරය - 

 • අමාත්‍යාංශයට අයත් ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව,
 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව,
 • කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හා උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ඉඩම් අත්කර ගැනීම හා ඉඩම් පවරා ගැනීම
 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

ඩබ්ලිව්. එම්. චන්ද්‍රසිරි මයා                                අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්)

දුරකථන: +94 11-2869084

ෆැක්ස්   : +94 112011-2861243

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             

 Free-Download-Demand-Letter-to-Insurance-Company-PDF-Format

චතුරි විජේසුන්දර මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්)

දුරකථන: 011-2865290

ෆැක්ස් : +94 112 863 019

විද්‍යුත් තැපෑල: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Functions of the Division

 • අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන සඳහා වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම හා අයවැය මඟින් වෙන්වන මූල්‍ය ප්‍ර‍තිපාදන කළමනාකරණය කරමින් නිසි පරිදි අදාල කාර්යයන් සඳහා යෙදවීම.

 • රජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූලවන පරිදි මූල්‍ය කටයුතු පාලනය, අධීක්ෂණය හා ඒ පිළිබඳ ඉහල කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කිරීම.

 • අයවැය ප්‍ර‍තිපාදනවලට අනුව ඇති කරගෙන ඇති බැදීම් සඳහා වන බිල්පත් නිසියාකාරව නිදහස් කිරීම.

 • මාසික හා වාර්ෂික මූල්‍ය වාර්තා පිළියෙල කිරීම හා අදාල අධිකාරින් වෙත ලබා දීම.

 • මූල්‍ය පාලනයට අදාල අනිකුත් සියලුම කටයුතු මෙහෙයවීම, අධීක්ෂණය හා ඉහල කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කිරීම.

 

 

Contact Information

 

This section is under construction

 

 

FaLang translation system by Faboba